บาคาร่าออนไลน์ ‘บทสวดรัตนสูตร’ เซฟเลย สวดพร้อมกัน 25 มี.ค. ต้านโควิด-19

บาคาร่าออนไลน์ ‘บทสวดรัตนสูตร’ เซฟเลย สวดพร้อมกัน 25 มี.ค. ต้านโควิด-19

บทสวดรัตนสูตร – จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บาคาร่าออนไลน์ ในประเทศไทยซึ่งยอดถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563 อยู่ที่ 212 ราย รัฐบาลได้ออกมาตรการออกมาหลายด้านเพื่อควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้โควิด-19 เช่น ปิดสถานศึกษา ปิดสถานบันเทิง งดกิจกรรมที่มีการรวมตัว 15 คนขึ้นไป และอีกหนึ่งไอเดียจากนาย เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมนิมนต์พระสงฆ์เพื่อสวดบทสวดรัตนสูตร ปัดเป่าโควิด-19

โดยการสวดบทรัตนสูตรนี้ นายเทวัญ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนร่วมสวดมนต์ หรือชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้าน จะเริ่มถ่ายทอดสดวันที่ 25 มีนาคม

ทั้งนี้บทสวดรัตนสูตรมีความเชื่อว่า เพื่อขจัดปัดเป่าภัยความอดอยาก ภัยจากโรคระบาด และภัยจากอมนุษย์เบียดเบียน ชาวพุทธจึงถือเป็นธรรมเนียมสวดพระสูตรนี้เพื่อขจัดโรคภัย เช่น โรคห่า นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่า การสาธยายรัตนสูตร หรือรัตนปริตรจะทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลาย

เนื้อหาของรัตนสูตรโดยหลัก เป็นการกล่าวถึง คุณแห่งพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยเฉพาะในส่วนของการประกาศคุณของพระสงฆ์นั้นมีจำนวนคาถามากกว่าเนื้อหาเรื่องอื่นๆ โดยคร่าวๆ แล้ว สามารถแบ่งเนื้อหาของรัตนสูตรออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นการประกาศให้ เหล่าภูตคุ้มครองรักษาพวกมนุษย์ ที่นำเครื่องพลีกรรมมาบวงสรวงทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน ซึ่งพลีกรรมนี้หมายถึงการทำบุญตามหลักพุทธศาสนานั่นเอง

ส่วนที่ 2 เป็นการบรรยายคุณพระรัตนตรัย ว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐสุด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการคุณของพระสงฆ์ หรือพระอริยะเจ้านั้น มีการบรรยายคุณของท่านอย่างละเอียดว่า เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเป็นอันดี มีใจมั่นคง ไม่มีกามกิเลส เป็นผู้ไม่มีความห่วงใย ไม่มีความหวั่นไหวด้วยโลกธรรม และมีพระนิพพานอันเป็นอมตะเป็นที่สุด ด้วยคุณของพระสงฆ์ดังที่พระคาถาพรรณนามานี้ ถือเป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ ยังซึ่งความสวัสดีมีชัยแก่ผู้ประกาศ หรือสาธยายคุณของท่าน

ทั้งนี้ รัตนสูตรยังให้น้ำหนักกับการพรรณนาคุณลักษณะของพระโสดาบันเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการระบุว่า พระโสดาบันจะไม่ถือเอาภพที่แปด คือ เกิดอย่างมากอีกเพียงเจ็ดครั้ง และยังสามารถละสังโยชน์ 3 ประการคือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ทำให้พระอริยะเจ้าชั้นนี้ คือพระโสดาบัน พ้นแล้วจากการตกลงสู่อบายภูมิ และจะไม่อาจทำอภิฐาน 6 คือ อนันตริยกรรม 5 ประการ รวมถึงการเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่น อันมิใช่สัมมาทิษฐิอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม พระโสดาบันยังอาจทำกรรมชั่วด้วยกาย วาจา หรือใจ อยู่บ้าง แต่ก็ไม่อาจปิดบังกรรมชั่วที่กระทำไว้นั้น เพราะการที่บุคคลผู้เห็นทางพระนิพพานแล้ว จะปิดบังกรรมชั่วของตนไว้นั้นพระตถาคต กล่าวว่า ไม่อาจปิดบังได้

ส่วนที่ 3 เป็นการประกาศให้ภูตทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และอำนวยพรให้สรรพสัตว์เหล่านี้มีความสวัสดี

ธนาคารกรุงศรี สาขาห้างดัง ปิดทำการ 5 วัน หลังพบน.ศ.ฝึกงานติดโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊กของ ธนาคารกรุงศรี ได้ออกเอกสาร ธนาคารแจ้งปิดทำการสาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ จากกรณีนักศึกษาฝึกงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ในวันที่ 18 มี.ค. ว่า มีนักศึกษาฝึกงานคนหนึ่งซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขณะนี้นักศึกษาคนดังกล่าว ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อ ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงศรี สาขาห้างดัง ปิดทำการ 5 วัน หลังพบน.ศ.ฝึกงานติดโควิด-19 | ข่าวโดย Thaiger

– ให้พนักงานสาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ ทุกคน พบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรอง และให้หยุดปฏิบัติงานทันที รวมถึงแยกตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน

– ปิดทำการสาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-22 มี.ค. เพื่อทำความสะอาดและอบโอโซนฆ่าเชื้อ และจะเปิดให้บริการในวันที่ 23 มี.ค.

-ในระหว่างนี้ ลูกค้าสาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ สามารใช้บริการสาขาที่อยู่ใกล้เคียงคือ รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) สาขาตลาดพลู และสาขาสะพานพระเจ้าตากสิน หรือใช้บริการของธนาคารผ่าน App และ Online

ขอยืนยันว่าธนาคารมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ที่เป็นมาตรฐานตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และจัดให้มีการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำในบริเวณที่เสี่ยงอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อเป็นสำคัญ บาคาร่าออนไลน์