เว็บสล็อตออนไลน์ สรรพสามิต ชี้แจงข้อเรียกร้องมาตรการเยียวยาคนขาย คราฟท์เบียร์

เว็บสล็อตออนไลน์ สรรพสามิต ชี้แจงข้อเรียกร้องมาตรการเยียวยาคนขาย คราฟท์เบียร์

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี เว็บสล็อตออนไลน์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรม สรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่สมาคม คราฟท์เบียร์ แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมรวมตัวที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเรียกร้องให้มีมาตรการเพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้ประกอบการ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต 2 ประเด็น ดังนี้

ขอให้ผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย ห้ามเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ โดยอนุญาตให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายเบียร์สดในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำกลับไปบริโภคที่บ้าน

กรมสรรพสามิตขอชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 157 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงภาชนะสุราเพื่อการค้า เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตสุรา หรือเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 เฉพาะกรณีผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น”

วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติมาตรานี้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถบริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐานปราศจากการปนเปื้อน ซึ่งถ้าหากให้ร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุได้อย่างอิสระนอกโรงอุตสาหกรรมซึ่งอาจมิได้มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการเปลี่ยนแปลงภาชนะเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค อาจทำให้เบียร์สดดังกล่าวเกิดปัญหาการปนเปื้อนรวมถึงคุณภาพของเบียร์สดอาจจะเปลี่ยนแปลงไประหว่างการเปลี่ยนแปลงภาชนะ ดังนั้นการอนุญาตให้ร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุเบียร์สดได้อย่างอิสระอาจจะส่งผลต่อผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

ขอให้ผู้นำเข้าสามารถแบ่งชำระภาษีสรรพสามิตเป็นงวดๆ ให้แก่ผู้ประกอบการคราฟท์เบียร์ เพื่อบรรเทาปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

กรมสรรพสามิตขอชี้แจงว่า การอนุญาตให้ผู้นำเข้าสามารถแบ่งชำระภาษีเป็นงวด ๆ จะเกิดความเสี่ยงในการติดตามเรียกเก็บภาษีในภายหลัง เนื่องจากมีการนำสินค้านำเข้าที่ยังไม่ได้ชำระภาษีออกไปจำหน่าย ส่งผลให้การควบคุม ติดตามสินค้าดังกล่าวให้มาชำระภาษีจะดำเนินการได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าบริโภคต่าง ๆ รวมถึงคราฟท์เบียร์ด้วย

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้ให้อำนาจ กรมศุลกากรในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้านำเข้าแทนกรมสรรพสามิต และตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 54 (2) บัญญัติว่า “ในกรณีสินค้าที่นำเข้าให้ผู้นำเข้า ยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมกับชำระภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร” ซึ่งเป็นการชำระภาษีในคราวเดียวกับอากรศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

เผย รายละเอียด ผู้เสียชีวิตโควิด 2 ก.พ.

หมอทวีศิลป์ ออกมาเปิดเผยรายละเอียดของ ผู้เสียชีวิตโควิด ประจำวันที่ 2 ก.พ. ตรวจสอบมีโรคประจำตัว ขณะนี้มี ผู้เสียชีวิตโควิด แล้ว 79 ศพ

นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดของผู้เสียชีวิต 2 ศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประเทศไทยขยับมาอยู่ที่ 79 ศพ

สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 78 เป็นหญิงไทยอายุ 75 ปี จังหวัดสมุทรสาคร มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โดยผู้เสียชีวิตเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพราะเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า หรือสามีในวันที่ 25 ม.ค. และ วันที่ 28 ม.ค. ยืนยันว่าพบเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย ซึมลง อาการเหนื่อยมากขึ้น ก่อนจะเสียชีวิตได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา

ส่วน ผู้เสียชีวิตรายที่ 79 เป็นชายไทยอายุ 68 ปี อาชีพค้าขาย โรคประจำตัว เบาหวาน ไตวายระยะสุดท้าย ประวัติเสี่ยงไปพื้นที่เสี่ยงสมุทรสาคร และ ไปสถานบันเทิงย่านปิ่นเกล้า มีอาการไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ

โดยวันที่ 7 ม.ค. พบเชื้อ ได้รักษาในโรงพยาบาลร่วมเดือน และวันที่ได้เสียชีวิตลงในวันที่ 1 ก.พ.

เตรียมเลย ป้ายทะเบียนรถมีชื่อตัวเองได้ รัฐเตรียมคลอดกฎหมายรองรับ หาเงินเข้ากองทุน ความปลอดภัย กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุลได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า  เตรียมคลอดกฎกระทรวง มีชื่อตัวเองในป้ายทะเบียนรถได้ ประมูลหาเงินเข้ากองทุนความปลอดภัย

2 ก.พ. ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงคมนาคม กำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายการแสดงภาษีประจำปีโดยกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว มีตัวอักษรผสมสระ วรรณยุกต์ และตัวเลขได้ เพื่อนำแผ่นป้ายดังกล่าวไปเปิดประมูล หารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ยกตัวอย่าง เช่น ป้ายทะเบียนที่มีชื่อ หรือ ชื่อย่อ ของเจ้าของรถ เป็นต้น สล็อตออนไลน์